Üyelik Sözleşmesi Ve Etik Kurallar

Etik Kurallarımız

Kısım A – DAVRANIŞ

1. HALKA YAKLAŞIM

1.1 İrtibat ve İletişim

BirÜYE

a) ister bir telefon listesi isterse de başka yollarla olsun, herhangi biriyle iletişime geçerken, iletişim kurulan kişinin özel hayatına ve isteklerine her zaman saygı gösterecektir;

b) VIP INTERNATIONAL ya da sağladığı fırsatla ilişkili olarak herhangi bir kişiyle iletişim kurarken, kesinlikle hoş olmayan ya da ahlak dışı, adil olmayan veya agresif bir tutum sergilemeyecektir;

c) VIP INTERNATIONAL ‘in ve onunla ilişkili fırsatlarını, herhangi bir abartı, gizleme, merak ya da yanlış tanıtım olmadan sahip olduğu faydaları ile sunacaktır;

d) kılık kıyafet, dil ve dokümantasyon açısından kişisel sunumunu olası en yüksek standartlarda tutacaktır;

e) Aramaları ve randevuları yaptığı unsurlar ve günlerle ilgili kanun hükümlerine ve görgü kurallarına uyacaktır.

1.2 Fırsat Sunumu

Herhangi bir zamanda İş Planını sunan, bir Eğitim Etkinliğini, Seminer ya da VIP INTERNATIONAL ÜYE Toplantısı yürüten bir ÜYE

a) VIP INTERNATIONAL Planı kapsamındaki finansal ödüllerle ilgili hiçbir ayrıntıyı yanlışlıkla hiç kimseye sunmayacaktır;

b) standartlarına, kalitelerine, değerlerine, karakteristiklerine, aksesuarlarına, özel bir amaç için kullanımlarına, pazarlanabilirliklerine ya da yararlarına dahil olmak üzere, VIP INTERNATIONAL ürünleri, hizmetleri ve programlarının özellikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı sunum yapmayacak;

c) VIP INTERNATIONAL ürünleri ya da hizmetlerinin fiyatı konusunda yanlış ya da aldatıcı sunumlar yapmayacaktır;

d) herhangi bir VIP INTERNATIONAL ürünü ya da hizmetinin doğası, üretim süreci, karakteristikleri, amaca uygunluğu ya da kalitesi konusunda herhangi bir kimseyi yanıltmaya yönelik tavır sergilemeyecektir;

e) hiç kimsenin, mallara ya da hizmetlere yönelik ihtiyacı ile ilgili yanlış ya da yanıltıcı sunumlar yapmayacaktır;

f) ÜYE’nin fırsatı sunduğu herhangi birine, ÜYE’lere yönelik finansal ödüllerin, ÜYE’nin kişisel performansına dayandığını açık biçimde belirtecek;

g) formlar, metinler ve diğer araçlar dahil olmak üzere, resmi kaynakları VIP INTERNATIONAL tarafından onaylandığı şekilde kullanacaktır.

1.3 İşi Yürütme

Bir ÜYE hiçbir zaman:

a) diğer kişilerin, hastalık, yaş, kusur, eğitimsizlik ya da dile yabancılık gibi yetersizlikleri veya zayıflıklarından yararlanmamalı;

b) fiziksel güç kullanımı, aşırı taciz ya da baskı da dahil olmak üzere, bir ÜYE’nin vermek istediği siparişten başka bir yolla, VIP INTERNATIONAL ürünlerine yönelik siparişleri bilfiil ısrar ya da talep etmemelidir;

c) talep edildiğinde, kimliklerini açıklamayı reddetmemelidir.

1.4 İş Planını Açıklama

VIP INTERNATIONAL İş Planını ve var olabilecek yararlarını sunarken ya da görüşürken, ÜYE genel anlamda, referans olarak VIP INTERNATIONAL kaynaklarına güvenmeli ve İş Planının içeriğiyle ilgili olarak şunlara uymalıdır:

a) yararlılığa dair öngörüler yapılacaksa, normal koşullar altında, İşi yürüten ortalama bir kişinin elde edeceklerini

yansıtmalıdırlar;

b) herhangi bir yararlılık öngörüsünde bulunulacaksa, bunun temel aldığı varsayımlar açık biçimde belirtilmelidir;

c) yararlılığa dair öngörüleri temellendirecek önceki bir deneyim olmadığında, sunum yapılırken bu belirtilmelidir.

VIP INTERNATIONAL İş Planı sunulurken ya da görüşülürken, bir ÜYE, aşağıdakilere ilişkin yanlış tanıtımlar yapmamalıdır:

a) işin gerçekleştirilmesi ile ilgili olabilecek riskler;

b) ortalama bir kişinin, İşi gerçekleştirmek üzere ayırması gereken süre;

c) İşi yapan ortalama bir kişinin bekleyebileceği yıllık giderle, yıllık toplam gelir ve bu rakamları hesaplama yöntemi.

Kısım B – YÜKÜMLÜLÜKLER

2. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1 Yetki Sınırı

Bir ÜYE’nin yetkisi sınırlıdır. VIP INTERNATIONAL’le ilişkili herhangi bir konuyu, bu konuda görevli Şirket Temsilcisine yönlendirecektir. Bir ÜYE, Şirket Temsilcisinin önceden yazılı onayı olmadan, hiçbir karar alma sürecine müdahale etmeyecektir.

2.2 Başka Şirketten Bağımsız

Temsilcilerin Alınması VIP INTERNATIONAL, diğer rakiplerin ÜYE’lerinin ya da VIP INTERNATIONAL İşi içindeki başka bir Tanıtım Hattındaki ÜYE’lerin kasıtlı olarak alınmasına göz yummaz.

3. VIP INTERNATIONAL MALLARININ KULLANIMI

Ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, VIP INTERNATIONAL ve/veya iştirakçileri adına kayıtlı olduğundan, tüm yazılı malzemelerin telif hakkı VIP INTERNATIONAL ‘e aittir. Ticari markaların, logoların ya da hizmet markalarının kullanımı veya telif haklı malzemelerin yayınlanması, yalnızca VIP INTERNATIONAL ‘in yazılı onayı ile üstlenilebilir.

4. ÜRÜN İDDİALARI

VIP INTERNATIONAL, ürünleri hakkında, doğrulanabilir, kesin ve eksiksiz olan ayrıntılı verileri yayınlar. Bir ÜYE, uygun resmi VIP INTERNATIONAL kaynaklarını temel almadığı ve ilgili kaynaklarda yer alan bilgileri doğru biçimde yansıtmadığı sürece, herhangi bir VIP INTERNATIONAL ürünü ya da hizmeti hakkında iddiada bulunmamalıdır.

5. BAĞIMSIZ ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Etik Ticari Çalışmaya Teşvik

Bir ÜYE

a) kendi grubundaki ÜYE’lerin bu Kuralları bildiğinden ve ister grup içinde ister diğer ÜYE’lerle İş ilişkilerini, her zaman yasalara uygun biçimde, nezaket ve doğrulukla ve bu Kurallara göre yerine getirdiğinden emin olacak;

b) İşe ve bir ÜYE’nin görevleri konusunda geçerli olan, bu tür İşi ve görevleri etkileyebilecek temel gerçekler ve kamusal ilkeler ya da yönetmelikleri de içermek üzere, yasalar konusunda daima bilgili olduklarından emin olacaktır;

c) başka bir ÜYE’nin İşi için zararlı olabilecek bilgileri gizli tutacak ve etik olmayan biçimde kullanmayacaktır.

5. VIP INTERNATIONAL ‘in Yükümlülükleri

VIP INTERNATIONAL aşağıdakileri sağlayacaktır:

a) çalışanları her zaman bir ÜYE’nin en iyi meşru çıkarı ile çatışmayan bir şekilde davranacak ve profesyonel sorumluluk ve sağlamlık uyarınca görevleri yürütecektir;

b) ÜYE’ler ÜYE’nin İş ve görevleri için yürürlükteki yasalara ve bu gibi bir İşi ve görevleri etkileyen diğer temel gerçekler ve genel politikalara ilişkin iyi bilgilendirilecek ve ilgili tüm gerekliliklere uyacaktır;

c) onlara etki eden meseleler hakkında tavsiye vermeye ilişkin, çalışanlarının tam işbirliği ÜYE’ye sunulur;

d) becerilerinin en iyi seviyesinde ÜYE’nin meşru çıkarına yönelik faaliyet gösterir.

Kısım C – UYGULAMALAR

6. MESLEKİ AHLAK KURALLARININ UYGULANMASI

VIP INTERNATIONAL ve bir ÜYE, Mesleki Ahlak Kurallarını tamamen kabul edecek ve hükümlerine uyacaktır.

6.1 Uyumluluk

VIP INTERNATIONAL ve bir ÜYE, aşağıdaki kişilerin Kurallara tam anlamıyla uymasını sağlayacaktır:

a) VIP INTERNATIONAL tarafında, Müdürler, İdareciler ve tüm diğer çalışanlarla;

b) ÜYE’nin tarafında, ÜYE ve Alt sıralarıyla.

6.2 Yönetim

VIP INTERNATIONAL, ÜYE’leriyle olan görüşmelerini, Mesleki Ahlak Kurallarına uyumluluğa olanak sağlayan bir yolla yerine getirecektir.

7. ETİK İLETİŞİM

ÜYE(ler) şunları yapmamalıdır:

a) başka bir Çok Seviyeli Pazarlama (MLM) Şirketi ya da Doğrudan Satış Şirketi için ya da onun adına müşteri çekmemelidir;

b) gizli bilgileri, yetkisi olmayan kişilere veya izin verilmeyen ya da etik olmayan amaçlara yönelik olarak açıklamamalıdır;

c) diğer ÜYE’ler ile İşlerinin finansal yönlerini tartışmamalıdır;

d) bir başka ÜYE’yi, yönlendirme hattını değiştirmesi yönünde teşvik etmemelidir;

e) Sınırı Aşma ya da Çalışan Çalma eylemlerine girişmemeli;

f) başka kişileri bunlara girişme yönünde teşvik ya da telkin etmemelidir;

8. POTANSİYEL ÜYE DESTEĞİ

Merkezin yardımıyla olsun ya da olmasın, bir ÜYE, Muhtemel Müşteri bulunduğunda, Başvurunun ilgili tüm bölümlerini her zaman tamamlamalıdır.

8.1 Muhtemel Müşteriye Açıklama

Muhtemel Müşterinin, sunumun Üst Sıra ya da Yönlendiren tarafından bizzat kendisine yapıldığını kavraması için, bir Sponsor ya da Üst Sıra, Başvuru Formlarının ayrıntılarını, Muhtemel Müşteriye açıklamalı ve bunları onların yanında doldurmalıdır.

8.2 Kabule Tabi Başvuru

Başvuru Formunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilmesi ve o kişinin bir ÜYE olarak görevlendirilmesi VIP INTERNATIONAL ‘in takdirine tabidir.

9. ŞİKAYETLER

Bir ÜYE, bu Kuralların ihlal edildiğini fark eder ve bir şikayette bulunmak isterse, şikayet, VIP INTERNATIONAL  İlkeleri ve Prosedürlerine uygun şekilde yazılı olarak yapılmalıdır.

Kısım D – “KENDİMİ BAŞARIYA ADADIM”

“İyi İş etiği, Liderle, yani BENİMLE başlar. Bir VIP INTERNATIONAL Bağımsız Temsilcisi olarak, …

• VIP INTERNATIONAL ile olan ilişkilerimde dürüst ve adil olacağıma;

• Tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi saygınlığımı ve VIP INTERNATIONAL tarafından oluşturulan pozitif saygınlığı geliştirecek bir biçimde yerine getireceğime;

• Ödeme Planımı, başarıyı elde etmek için gereken çaba düzeyini açıkça tanımlayarak, doğru ve dürüst biçimde sunacağıma;

• Yalnızca ve yalnızca gösterilecek yeterli çabayla orantılı gerçekçi gelir olasılıklarını sunacağıma;

• İşin faydalarını ve bilgilerini, Şirketin resmi kaynaklarında belirtildiği gibi ve kendi deneyimlerimden yararlanarak sunacağıma;

• Organizasyonumdaki Alt Sıralarımın eğitimi ve desteklenmesi de dahil, bir IR ve Tavsiye Edenden beklenen tüm görevleri kabul edeceğime ve elimden gelen en iyi şekilde yerine getireceğime;

• İşimin gerçekleştirilmesiyle ilgili olan tüm İlkelere ve Prosedürlere bağlı kalacağıma;

• Alt Sıralarımın, hizmetimden ve liderliğimden memnun kalmalarını sağlamaya çaba göstereceğime;

• Muhtemel müşteriler ile Alt Sıralarımın sorularını adil ve dürüst biçimde yanıtlayacağıma;

• Yalnızca, kendi Alt Sıralarım ve/veya ticari muhtemel müşterim olarak geliştirmiş olduğum kişilere referans olacağıma;

• Başlangıç referansları tarafından geliştirilmiş muhtemel müşterileri, onlar tarafından da referans olmaya her zaman teşvik edeceğime;

• VIP INTERNATIONAL ‘in, gelirimin, kişisel çabalarımın yanı sıra pazarlama ve liderlik becerilerime de bağlı olduğu bir pazarlama ağı fırsatı olduğu konusunda açık olacağıma;

• Tüm muhtemel müşterilere, Alt Sıralara ve üyelere saygı, iyi niyet ve profesyonel nezaket çerçevesinde davranacağıma;

• Yönlendirme Hattımın dışındaki Alt Sıraları, kendi organizasyonuma katılmaları yönünde ikna etmeye çalışmayacağıma;

• VIP INTERNATIONAL işini hiçbir biçimde yanlış tanıtmayacağıma;

• Yanlış ya da aldatıcı olabileceğini bildiğim hiçbir reklamı kullanmayacağıma;

• Alt Sıralarıma ve üyelere karşı adil olacağıma ve beni, organizasyonumu, Şirketi ve/veya sektörü yanlış tanıtabilecek faaliyetlere kalkışmayacağıma;

• VIP INTERNATIONAL ‘in bir ÜYE’si olarak, faaliyetlerimin kapsamlı etkilere sahip olduğunu bildiğim için, yalnızca en üst düzey dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk standardı yansıtacak biçimde davranacağıma;

• Tüm VIP INTERNATIONAL web sitelerinde bulunan bilgilerden, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım amaçlı olarak yararlanacağıma;

• VIP INTERNATIONAL ‘in ve bağlı şirketlerinin imajını lekeleyebilecek, onaylanmamış ya da yasa dışı web siteleri oluşturmayacağıma söz veririm.

Bu benim kendime, ağıma ve Şirketime bağlılığım ve adanmışlığımdır.”